GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG MẦM NON THỤY LIÊN

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG MẦM NON THỤY LIÊN

 

Đc: Xã Thụy Liên – Huyện Thái Thụy – Tỉnh Thái Bình

 

Điện Thoại: (036).3.718.415

 

Email: Thuylien3@thaithuy.edu.vn

 

 
Ban Giám hiệu TRƯỜNG MẦM NON THỤY LIÊN

STT

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

ẢNH

 

01

 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng

 

- Chức vụ: Hiệu Trưởng

 

- Ngày tháng năm sinh: 17/12/1970

 

- Ngày vào Đảng:03/05/2015

 

- Trình độ chính trị: Trung cấp

 

- Ngày vào ngành: 8/2018

 

- Trình độ chuyên môn: Đại Học

 

- Số điện thoại:0981.037.228

 

- Email: thuylien3@thaithuy.edu.vn

 

 

 

02

 

- Họ và tên: Bùi Thị Băng

 

- Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng nuôi dưỡng

 

- Ngày tháng năm sinh: 13/12/1972

 

- Ngày vào Đảng:02/10/2005

 

- Trình độ chính trị:

 

- Ngày vào ngành: 9/1991

 

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

 

- Số điện thoại:0392.895.5276

 

- Email: Bangthuylien3@thaithuy.edu.vn

 

 

 

03

 

- Họ và tên: Dương Thị Lành 

 

- Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

 

- Ngày tháng năm sinh: 16/07/1973

 

- Ngày vào Đảng:

 

- Trình độ chính trị: Trung cấp

 

- Ngày vào ngành: 01/11/2003

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học

 

- Số điện thoại:0363886872

 

- Email: Lanhthuylien3@thaithuy.edu.vn

 

 

 

 
Danh sách tổ chuyên môn Trường

 DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN CHUYÊN MÔN

 

STT

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

ẢNH

 

04

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài

- Chức vụ: giáo viên

- Ngày tháng năm sinh:23/03/1980

- Ngày vào Đảng:02/05/2007

- Ngày vào ngành: 01/10/1999

- Trình độ chuyên môn:  Đại học

- Số điện thoại:0376252352

- Email: hoaithuylien3@thaithuy.edu.vn

 

05

- Họ và tên: Phạm Thị Luyên

- Chức vụ: Giáo Viên 5T

- Ngày tháng năm sinh:20/03/1969

- Ngày vào ngành: 01/08/1994

- Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng

- Số điện thoại:0388.068.175

- Emai:luyenthuylien3@thaithuy.edu.vn

 

06

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hưng

- Chức vụ: Giáo Viên 

- Ngày tháng năm sinh: 06/02/1971

- Ngày vào Đảng :06/10/2005

- Ngày vào ngành:01/01/2002

- Trình độ chuyên môn: Đại Học

- Số điện thoại:0379428781

- Email:hungmgthuylien3@thaithuy.edu.vn

 

07

- Họ và tên: Bùi Thị Yên

- Chức vụ: Giáo viên

- Ngày tháng năm sinh:15/10/1987

- Ngày vào ngành:12/11/2012

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số điện thoại:0979951148

- Email: yenthuylien3@thaithuy.edu.vn

 

 

08

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng

- Chức vụ: Giáo viên

- Ngày tháng năm sinh:29/04/1983

- Ngày vào ngành:20/10/2003  

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số điện thoại:0354840726

- Email: hangthuylien3@thaithuy.edu.vn

 

09

- Họ và tên: Vũ Thị Ngà

- Chức vụ: Giáo viên

- Ngày tháng năm sinh:11/10/1983

- Ngày vào Đảng:02/09/2010

- Ngày vào ngành:01/01/2007

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số điện thoại:0979.430.325

- Email; ngavuthuylien3@thaithuy.edu.vn

 

 

10

- Họ và tên: Bùi Thị Nhung

- Chức vụ: Giáo viên 

- Ngày tháng năm sinh:01/11/1981

- Ngày vào Đảng:03/01/2015

- Ngày vào ngành:01/06/1998

- Trình độ chuyên môn: Đại học 

- Số điện thoại:0987909050

- Email: nhungthuylien3@thaithuy.edu.vn

 

11

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy

- Chức vụ: Giáo viên 

- Ngày tháng năm sinh:27/12/1986

- Ngày vào Đảng:31/07/2013

- Trình độ chính trị: Trung Cấp

- Ngày vào ngành:03/05/2008

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số điện thoại:0359.326.582

- Email:thuythuylien3@thaithuy.edu.vn

 

12

- Họ và tên: Phạm Thị Diến

- Chức vụ: Giáo viên

- Ngày tháng năm sinh:20/09/1981

- Ngày vào Đảng:31/07/2013

- Ngày vào ngành:01/09/2005

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số điện thoại:0334516257

- Email: Dienthuylien3@thaithuy.edu.vn

 

13

- Họ và tên: Vũ Thị Doanh

- Chức vụ: Giáo viên

- Ngày tháng năm sinh:20/09/1967

- Ngày vào ngành:01/01/2002

- Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng

- Số điện thoại:0986.745.834

- Email:VDoanhthuylien3@thaithuy.edu.vn

 

 

14

- Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Thi

- Chức vụ: Giáo viên

- Ngày tháng năm sinh:18/04/1969

- Ngày vào ngành:01/01/2002

- Trình độ chuyên môn: Đại Học

- Số điện thoại:0343702693

- Email: Thithuylien3@thaithuy.edu.vn

 

 

15

- Họ và tên: Ngyễn Thị Bích Doanh

- Chức vụ: giáo viên

- Ngày tháng năm sinh:11/07/1973

- Ngày vào Đảng:01/06/2005

- Ngày vào ngành:01/01/2002

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số điện thoại:0392048759

- Email: ngdoanhthuylien3@thaithuy.edu.vn

 

16

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thấm

- Chức vụ: Giáo viên

- Ngày tháng năm sinh:01/01/1982

- Ngày vào ngành:03/05/2010

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số điện thoại:0389901982

- Email: Thamthuylien3@thaithuy.edu.vn

 

 

17

- Họ và tên:Nguyễn Thị Hương Lan

- Chức vụ: Giáo viên

- Ngày tháng năm sinh:26/05/1983

- Ngày vào ngành:01/01/2007

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số điện thoại:0763067748

- Email: Lanthuylien3@thaithuy.edu.vn

 

 

18

- Họ và tên:Đỗ Thị Thu Hiền

- Chức vụ: Giáo viên

- Ngày tháng năm sinh:01/02/1982

- Ngày vào ngành:01/01/2007

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số điện thoại:0984967112

- Email:hienthuylien3@thaithuy.edu.vn

 

 

19

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hưng

- Chức vụ: Giáo viên

- Ngày tháng năm sinh:25/06/1975

- Ngày vào Đảng:15/06/2008

- Ngày vào ngành:12/12/2012

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Số điện thoại:0819753838

- Email: Hungthuylien@thaithuy.edu.vn

 

 

20

- Họ và tên: Dương Thị Duyên

- Chức vụ: Giáo viên

- Ngày tháng năm sinh:13/03/1968

- Ngày vào ngành:01/06/1996

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số điện thoại:0399941582

- Email: Duyenthuylien3@thaithuy.edu.vn

 

 

21

- Họ và tên: Lê Thị Xen

- Chức vụ: Giáo viên

- Ngày tháng năm sinh:21/06/1971

- Ngày vào Đảng:

- Trình độ chính trị:

- Ngày vào ngành:01/01/2002

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số điện thoại:0353502257

- Email: Xenthuylien3@thaithuy.edu.vn

 

22

- Họ và tên:  Phạm Thị Cúc

- Chức vụ: Giáo viên

- Ngày tháng năm sinh:16/07/1986

- Ngày vào ngành:03/05/2010

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số điện thoại:0358213094

- Email:Cucthuylien3@thaithuy.edu.vn

 

 

23

 

- Họ và tên:Trương Thị Ngân

- Chức vụ: Giáo viên

- Ngày tháng năm sinh:28/02/1987

- Ngày vào ngành:01/01/2013

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số điện thoại: 0974566619

- Email: Nganthuylien3@thaithuy.edu.vn

 

24

- Họ và tên: Trần Thị Phương

- Chức vụ: Kế Toán

- Ngày tháng năm sinh:02/06/1983

- Ngày vào ngành:16/04/2020

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số điện thoại:0973.650.683

- Email:thuylienkt3@thaithuy.edu.vn

 

25

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thu

- Chức vụ: Giáo viên 

- Ngày tháng năm sinh:16/04/1988

- Ngày vào ngành:01/02/2012

- Trình độ chuyên môn: Đại học 

- Số điện thoại:0383.162.981

- Email:thuthuylien3@thaithuy.edu.vn

 

26

- Họ và tên:Phạm Thị Huyền

- Chức vụ:Giáo viên

- Ngày tháng năm sinh:06/11/1992

- Ngày vào ngành:03/09/2020

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số điện thoại:0966.252.317

- Email:

 

27

- Họ và tên: Bùi Thị Xuân

- Chức vụ: Giáo viên

- Ngày tháng năm sinh:24/01/1991

- Ngày vào ngành:01/08/2013

- Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng

- Số điện thoại:0985141270

- Email:xuanthuylien3@thaithuy.edu.vn

 

28

- Họ và tên:Phạm Thị Dịu

- Chức vụ:Giáo viên

- Ngày tháng năm sinh:06/03/1989

- Ngày vào ngành:18/10/2013

- Trình độ chuyên môn:Đại học

- Số điện thoại:0971.390.265

 

 

29

- Họ và tên: Bùi Thị Mai

- Chức vụ: Giáo viên

- Ngày tháng năm sinh:10/02/1991

- Ngày vào ngành:01/08/2013

- Trình độ chuyên môn:Đại học

- Số điện thoại:0973.588.882

 

30

- Họ và tên: Lê Thị Vân

- Chức vụ:Giáo viên

- Ngày tháng năm sinh:08/03/1989

- Ngày vào ngành:01/08/2014

- Trình độ chuyên môn:Đại học

- Số điện thoại:0978.711.558

 

 

31

- Họ và tên:  Nguyễn Thị Quyên

- Chức vụ:Giáo viên

- Ngày tháng năm sinh:16/08/1989

- Ngày vào ngành:01/08/2014

- Trình độ chuyên môn:Đại học

- Số điện thoại:0984458582

 

32

- Họ và tên:  Vũ Thị Long

- Chức vụ:Giáo viên

- Ngày tháng năm sinh:06/06/1988

- Ngày vào ngành:01/12/2014

- Trình độ chuyên môn:Đại học

- Số điện thoại:0974.036.005

 

 

33

- Họ và tên:Phạm Thị Vy

- Chức vụ:Giáo viên

- Ngày tháng năm sinh:02/10/1994

- Ngày vào ngành:01/08/2014

- Trình độ chuyên môn:Trung cấp

- Số điện thoại: 0389.357.913

 

 

34

- Họ và tên:Trần Thị Hoa

- Chức vụ:Giáo viên

- Ngày tháng năm sinh:16/06/1981

- Ngày vào ngành:20/10/2018

- Trình độ chuyên môn:Trung cấp

- Số điện thoại:0375.708.787

 

35

- Họ và tên: Vũ Thị Dinh

- Chức vụ:Giáo viên

- Ngày tháng năm sinh:07/07/1990

- Ngày vào ngành:24/04/2015

- Trình độ chuyên môn:Đại học

- Số điện thoại:0333376266

 

 

36

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy

- Chức vụ:Giáo viên

- Ngày tháng năm sinh:01/01/1986

- Ngày vào ngành:8/2018

- Trình độ chuyên môn:Trung cấp