GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG MẦM NON THỤY LIÊN

 

 

 

TRƯỜNG MẦM NON THỤY LIÊN

Đc: Xã Thụy Liên – Huyện Thái Thụy – Tỉnh Thái Bình

Điện Thoại: (036).3.718.415

Email: Thuylien3@thaithuy.edu.vn

 
Ban Giám hiệu Trường THCS

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN

ẢNH

01

- Họ và tên: Bùi Thị Lợi

- Chức vụ: Hiệu Trưởng

- Ngày tháng năm sinh: 9/1970

- Ngày vào Đảng:

- Trình độ chính trị:

- Ngày vào ngành: 1/1988

- Trình độ chuyên môn: Đại Học

- Số điện thoại: 0983.851.146

- Email: thuylien3@thaithuy.edu.vn

 

02

- Họ và tên: Vũ Thị Nhưng

- Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

- Ngày tháng năm sinh: 1/1960

- Ngày vào Đảng:

- Trình độ chính trị:

- Ngày vào ngành: 9/1977

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Số điện thoại:

- Email

 

03

- Họ và tên: Bùi Thị Băng

- Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

- Ngày tháng năm sinh: 2/1972

- Ngày vào Đảng:

- Trình độ chính trị:

- Ngày vào ngành: 9/1991

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số điện thoại:

- Email

 

 
Danh sách tổ chuyên môn Trường

 DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN CHUYÊN MÔN

 

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN

ẢNH

04

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài

- Chức vụ: Khối trưởng K5

- Ngày tháng năm sinh: 3/1980

- Ngày vào Đảng:

- Trình độ chính trị:

- Ngày vào ngành: 8/1999

- Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng

- Số điện thoại:

- Email:

 

05

- Họ và tên: Phạm Thị Luyên

- Chức vụ: Giáo Viên 5T

- Ngày tháng năm sinh: 3/1969

- Ngày vào Đảng:

- Trình độ chính trị:

- Ngày vào ngành: 8/1994

- Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng

- Số điện thoại:

- Emai:

 

06

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hưng

- Chức vụ: Giáo Viên 5T

- Ngày tháng năm sinh: 2/1971

- Ngày vào Đảng:

- Trình độ chính trị:

- Ngày vào ngành: 9/1990

- Trình độ chuyên môn: Đại Học

- Số điện thoại:

- Email:

 

07

- Họ và tên: Bùi Thị Yên

- Chức vụ: Hiệu Trưởng

- Ngày tháng năm sinh:

- Ngày vào Đảng:

- Trình độ chính trị:

- Ngày vào ngành:

- Trình độ chuyên môn:

- Số điện thoại:

- Email

 

08

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng

- Chức vụ:

- Ngày tháng năm sinh:

- Ngày vào Đảng:

- Trình độ chính trị:

- Ngày vào ngành:

- Trình độ chuyên môn:

- Số điện thoại:

- Email

 

09

- Họ và tên: Vũ Thị Ngà

- Chức vụ:

- Ngày tháng năm sinh:

- Ngày vào Đảng:

- Trình độ chính trị:

- Ngày vào ngành:

- Trình độ chuyên môn:

- Số điện thoại:

- Email

 

10

- Họ và tên: Bùi Thị Nhung

- Chức vụ:

- Ngày tháng năm sinh:

- Ngày vào Đảng:

- Trình độ chính trị:

- Ngày vào ngành:

- Trình độ chuyên môn:

- Số điện thoại:

- Email

 

11

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy

- Chức vụ:

- Ngày tháng năm sinh:

- Ngày vào Đảng:

- Trình độ chính trị:

- Ngày vào ngành:

- Trình độ chuyên môn:

- Số điện thoại:

- Email

 

12

- Họ và tên: Phạm Thị Diến

- Chức vụ:

- Ngày tháng năm sinh:

- Ngày vào Đảng:

- Trình độ chính trị:

- Ngày vào ngành:

- Trình độ chuyên môn:

- Số điện thoại:

- Email

 

13

- Họ và tên: Vũ Thị Doanh

- Chức vụ:

- Ngày tháng năm sinh:

- Ngày vào Đảng:

- Trình độ chính trị:

- Ngày vào ngành:

- Trình độ chuyên môn:

- Số điện thoại:

- Email

 

14

- Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Thi

- Chức vụ:

- Ngày tháng năm sinh:

- Ngày vào Đảng:

- Trình độ chính trị:

- Ngày vào ngành:

- Trình độ chuyên môn:

- Số điện thoại:

- Email

 

15

- Họ và tên: Ngyễn Thị Bích Doanh

- Chức vụ:

- Ngày tháng năm sinh:

- Ngày vào Đảng:

- Trình độ chính trị:

- Ngày vào ngành:

- Trình độ chuyên môn:

- Số điện thoại:

- Email

 

16

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thấm

- Chức vụ:

- Ngày tháng năm sinh:

- Ngày vào Đảng:

- Trình độ chính trị:

- Ngày vào ngành:

- Trình độ chuyên môn:

- Số điện thoại:

- Email

 

17

- Họ và tên: Vũ Thị Mơ

- Chức vụ:

- Ngày tháng năm sinh:

- Ngày vào Đảng:

- Trình độ chính trị:

- Ngày vào ngành:

- Trình độ chuyên môn:

- Số điện thoại:

- Email

 

18

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Lan

- Chức vụ:

- Ngày tháng năm sinh:

- Ngày vào Đảng:

- Trình độ chính trị:

- Ngày vào ngành:

- Trình độ chuyên môn:

- Số điện thoại:

- Email

 

19

- Họ và tên: Dương Thị Lành

- Chức vụ:

- Ngày tháng năm sinh:

- Ngày vào Đảng:

- Trình độ chính trị:

- Ngày vào ngành:

- Trình độ chuyên môn:

- Số điện thoại:

- Email

 

20

- Họ và tên: Đỗ Thị Thu Hiền

- Chức vụ:

- Ngày tháng năm sinh:

- Ngày vào Đảng:

- Trình độ chính trị:

- Ngày vào ngành:

- Trình độ chuyên môn:

- Số điện thoại:

- Email

 

21

- Họ và tên: Phạm Thị Dình

- Chức vụ:

- Ngày tháng năm sinh:

- Ngày vào Đảng:

- Trình độ chính trị:

- Ngày vào ngành:

- Trình độ chuyên môn:

- Số điện thoại:

- Email

 

22

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hưng

- Chức vụ:

- Ngày tháng năm sinh:

- Ngày vào Đảng:

- Trình độ chính trị:

- Ngày vào ngành:

- Trình độ chuyên môn:

- Số điện thoại:

- Email

 

23

- Họ và tên: Phạm Thị Dịu

- Chức vụ:

- Ngày tháng năm sinh:

- Ngày vào Đảng:

- Trình độ chính trị:

- Ngày vào ngành:

- Trình độ chuyên môn:

- Số điện thoại:

- Email

 

24

- Họ và tên: Bùi Thị Xoa

- Chức vụ:

- Ngày tháng năm sinh:

- Ngày vào Đảng:

- Trình độ chính trị:

- Ngày vào ngành:

- Trình độ chuyên môn:

- Số điện thoại:

- Email

 

25

- Họ và tên: Dương Thị Duyên

- Chức vụ:

- Ngày tháng năm sinh:

- Ngày vào Đảng:

- Trình độ chính trị:

- Ngày vào ngành:

- Trình độ chuyên môn:

- Số điện thoại:

- Email

 

26

- Họ và tên: Lê Thị Xen

- Chức vụ:

- Ngày tháng năm sinh:

- Ngày vào Đảng:

- Trình độ chính trị:

- Ngày vào ngành:

- Trình độ chuyên môn:

- Số điện thoại:

- Email

 

27

- Họ và tên: Phạm Thị Cúc

- Chức vụ:

- Ngày tháng năm sinh:

- Ngày vào Đảng:

- Trình độ chính trị:

- Ngày vào ngành:

- Trình độ chuyên môn:

- Số điện thoại:

- Email

 

28

- Họ và tên: Trương Thị Ngân

- Chức vụ:

- Ngày tháng năm sinh:

- Ngày vào Đảng:

- Trình độ chính trị:

- Ngày vào ngành:

- Trình độ chuyên môn:

- Số điện thoại:

- Email

 

29

- Họ và tên: Đoàn Thị Ly

- Chức vụ:

- Ngày tháng năm sinh:

- Ngày vào Đảng:

- Trình độ chính trị:

- Ngày vào ngành:

- Trình độ chuyên môn:

- Số điện thoại:

- Email

 

30

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thu

- Chức vụ:

- Ngày tháng năm sinh:

- Ngày vào Đảng:

- Trình độ chính trị:

- Ngày vào ngành:

- Trình độ chuyên môn:

- Số điện thoại:

- Email

 

31

- Họ và tên: Phạm Thị Hẹn

- Chức vụ:

- Ngày tháng năm sinh:

- Ngày vào Đảng:

- Trình độ chính trị:

- Ngày vào ngành:

- Trình độ chuyên môn:

- Số điện thoại:

- Email

 

32

- Họ và tên: Trần Thị Thùy Dung

- Chức vụ:

- Ngày tháng năm sinh:

- Ngày vào Đảng:

- Trình độ chính trị:

- Ngày vào ngành:

- Trình độ chuyên môn:

- Số điện thoại:

- Email

 

33

- Họ và tên: Phạm Thị Huyền

- Chức vụ:

- Ngày tháng năm sinh:

- Ngày vào Đảng:

- Trình độ chính trị:

- Ngày vào ngành:

- Trình độ chuyên môn:

- Số điện thoại:

- Email

 

34

- Họ và tên: Bùi Thị Xuân

- Chức vụ:

- Ngày tháng năm sinh:

- Ngày vào Đảng:

- Trình độ chính trị:

- Ngày vào ngành:

- Trình độ chuyên môn:

- Số điện thoại:

- Email

 

35

- Họ và tên: Bùi Thị Xuyến

- Chức vụ:

- Ngày tháng năm sinh:

- Ngày vào Đảng:

- Trình độ chính trị:

- Ngày vào ngành:

- Trình độ chuyên môn:

- Số điện thoại:

- Email

 

36

- Họ và tên: Phạm Thị Dịu

- Chức vụ:

- Ngày tháng năm sinh:

- Ngày vào Đảng:

- Trình độ chính trị:

- Ngày vào ngành:

- Trình độ chuyên môn:

- Số điện thoại:

- Email

 

37

- Họ và tên: Nguyễn Thị Trinh

- Chức vụ:

- Ngày tháng năm sinh:

- Ngày vào Đảng:

- Trình độ chính trị:

- Ngày vào ngành:

- Trình độ chuyên môn:

- Số điện thoại:

- Email

 

38

- Họ và tên: Bùi Thị Mai

- Chức vụ:

- Ngày tháng năm sinh:

- Ngày vào Đảng:

- Trình độ chính trị:

- Ngày vào ngành:

- Trình độ chuyên môn:

- Số điện thoại:

- Email

 

39

- Họ và tên: Lê Thị Vân

- Chức vụ:

- Ngày tháng năm sinh:

- Ngày vào Đảng:

- Trình độ chính trị:

- Ngày vào ngành:

- Trình độ chuyên môn:

- Số điện thoại:

- Email