I. Đánh giá công tác tháng 12/2019          1. Công tác số lượng :* Ưu điểm:            - Nhà trẻ : Số lượng trẻ là 113 cháu, tăng hơn so với tháng trước 3 cháu.           - Mẫu giáo: Duy trì số lượng trẻ vào học đạt 100%.    * Hạn chế: Tất cả các nhóm trẻ số lượng tăng chậm, nhóm 25C1 tăng 1, 25B ...