Thống kê
Hôm nay : 11
Tháng 09 : 2.063
Năm 2022 : 8.548
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch kiểm tra nội bộ 2016-2017

PGD&ĐT THÁI THỤYTRƯỜNG MN THỤY LIÊNSố 22/ QĐ-KTNB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Thụy Liên, ngày 20 tháng 9 năm 2016QUYẾT ĐỊNHV/v thành lập ban kiểm tra nội bộ trường họcNăm học 2016 - 2017HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON THỤY LIÊN Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục, Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;Căn cứ KH số 360 của PGD&ĐT Thái Thuỵ ngày 08 tháng 9 năm 2016 về kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2016 - 2017.Căn cứ kế họach công tác kiểm tra nội bộ trong nhà trường;Căn cứ vào chức năng quyền hạn của hiệu trưởng;QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập ban kiểm tra nội bộ nhà trường mầm non Thuỵ Liên năm học 2016 – 2017 gồm các đ/c có tên trong (danh sách kèm theo). Điều 2. Ban kiểm tra nội bộ có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra trong năm học 2016 – 2017 và tiến hành kiểm tra theo phân công của trưởng ban. Việc kiểm tra được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục thanh tra kiểm tra đã được quy định. Điều 3. Các bộ phận có liên quan và các đ/c có tên trong danh sách điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. HIỆU TRƯỞNGNơi nhận- Phòng GD- Như Điều 3 (thực hiện);- Lưu: VP.DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA NỘI BỘSTT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ phân công1 Bùi Thị Lợi Hiệu trưởng Trưởng ban2 Bùi Thị Băng Phó HT ND Phó ban3 Dương Thị Lành Phó HT CM Thành viên4 Nguyễn Thị Bích Doanh KT 3t - Thanh tra nhà trường Thành viên5 Nguyễn Thị Hoài TTCM MG Thành viên6 Nguyễn Thị Thúy KT 4 tuổi Thành viên7 Nguyễn Thị Thấm TTCM NT Thành viên8 Đoàn Thị Ly KT - Tổ trưởng văn phòng Thành viênPH̉ÒNG GD-ĐT THÁI THUỴTRƯỜNG MN THỤY LIÊN Số: 09/KH- KTNB CỘNG H̉ÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcThụy Liên, ngày 20 tháng 9 năm 2016KẾ HOẠCHKIỂM TRA NỘI BỘ - NĂM HỌC 2016- 2017I. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục, Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;Căn cứ hướng dẫn của PGD&ĐT Thái Thuỵ về hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2016 - 2017Trên cơ sở tình hình thực tế địa phương, Trường MN Thụy Liên xây dựng kế hoạch thanh tra nội bộ trường học năm học 2016 – 2017 cụ thể như sau:II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 1/ Tình hình đội ngũ : Tổng số CBGVNV : 41 Trong đó : Đảng viên : 12 Trình độ chuyên môn: Đại học : 21 Cao đẳng ; 11 Trung cấp : 9 Trong biên chế : 8 Hợp đồng đóng bảo hiểm : 20 Hợp đồng chưa đóng bảo hiểm : 13 2/ Tình hình học sinh :Tổng số trẻ điều tra : Nhà trẻ : 212 Mẫu giáo : 352Tổng số lớp : 15 nhóm lớp Nhà trẻ : 5 nhóm Mẫu giáo : 10 lớpTrong đó : MG 3 tuổi : 3 lớp = 106 cháu MG 4 tuổi : 4 lớp = 140 cháu MG 5 tuổi : 3 lớp = 106 cháu 3/ Cơ sở vật chất trang thiết bị:Tổng số điểm trường: 1 điểm với diện tích 5685 m2, có tường bao, cổng dậu, biển trườngTổng số phòng học : 15 phòng – Kiên cố : 15 phòngCác phòng học đảm bảo đủ diện tích theo quy định, bàn ghế đủ, đúng quy cáchCác trang thiết bị dạy học tối thiểu theo từng độ tuổiCác phòng học có đủ ti vi, máy tính kết nối InternetIII. MỤC ĐÍCH YÊU CẦUCông tác kiểm tra nội bộ nhà trường là một hoạt động quản lý thường xuyên của hiệu trưởng; là một yêu cầu của quá trình đổi mới quản lý giáo dục hiện nay.Qua kiểm tra nhằm đôn đốc, thúc đẩy hoạt động dạy và học, nâng cao hiệu lực của công tác quản lý nhà nước, củng cố và thiết lập trật tự, kỷ cương trường học; từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động giáo dục.Kiểm tra nội bộ bao gồm các hoạt động: thủ trưởng chỉ đạo tiến hành kiểm tra hoạt động của các tổ chuyên môn, các bộ phận công tác liên quan trong nhà trường, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và nhiệm vụ được qui định tại điều lệ trường mầm non nội dung kiểm tra sau: Kiểm tra cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện quy chế chuyên môn, các qui định khác liên quan. Kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo an toàn trong hoạt động, hiệu quả của việc sử dụng phương tiện phục vụ dạy học và giáo dụcQua công tác kiểm tra nội bộ sẽ tự đánh giá chất lượng, hiệu quả quản lý trong nhà trường.IV. NHIỆM VỤ 1/ Nhiệm vụ trọng tâm : Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, lấy kiểm tra làm động lực thúc đẩy phong trào thi đua 2/ Nhiệm vụ cụ thể : Tăng cường kiểm tra nội bộ dưới nhiều hình thức với tất cả các đối tượng thuộc quyền quản lý, chú trọng kiểm tra đột xuất, phúc tra sau kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hiện tượng vi phạm quy chế, quy định trong nhà trường.V. NỘI DUNG KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG 1/ . Lực lượng kiểm tra:Lực lượng kiểm tra nội bộ trường học là những CBGV trong Ban kiểm tra do Hiệu trưởng nhà trường quyết định theo biên chế của mỗi năm học. Thành phần của ban kiểm tra là CBQL trường học là thành viên Ban Giám hiệu, những cán bộ Tổ chuyên môn, giáo viên giỏi, giáo viên có năng lực, uy tín trong nhà trường.STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụphân công1 Bùi Thị Lợi Hiệu trưởng Trưởng ban2 Bùi Thị Băng Phó HT ND Phó ban3 Dương Thị Lành Phó HT CM Thành viên4 Nguyễn Thị Bích Doanh KT 3t - Thanh tra nhà trường Thành viên5 Nguyễn Thị Hoài TTCM MG Thành viên6 Nguyễn Thị Thúy KT 4 tuổi Thành viên7 Nguyễn Thị Thấm TTCM NT Thành viên8 Đoàn Thị Ly KT - Tổ trưởng văn phòng Thành viên 2/ Nội dung các hoạt động kiểm tra: 2.1. Kiểm tra nội bộ trường học: * Chỉ tiêu : 2 lần/năm học * Nội dung- Tập trung kiểm tra về số lượng, chất lượng cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên đối chiếu với quy định của nhà nước; số lượng cán bộ, nhà giáo chưa đạt chuẩn, đạt chuẩn, trên chuẩn về trình độ (Đối tượng kiểm tra là lãnh đạo nhà trường; hồ sơ kiểm tra như hồ sơ viên chức, các quyết định tổ chức và quyết định phân công)- Kiểm tra về cơ sở vật chất, kỹ thuật, các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, trật tự, vệ sinh, an toàn, cảnh quan, môi trường sư¬ phạm; thiết bị dạy học, phương tiện làm việc, sân chơi, bãi tập. (Đối tượng kiểm tra là lãnh đạo nhà trường với các nội dung xem xét như: Hồ sơ quản lý của lãnh đạo nhà trường; hồ sơ và hoạt động của các bộ phận như cán bộ thư viện, cán bộ y tế, phụ trách vệ sinh môi trường, nhân viên bảo vệ, trang thiết bị hiện có đang sử dụng…)- Kiểm tra công tác tuyển sinh, biên chế học sinh/lớp; thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục được giao, thực hiện qui chế tuyển sinh,…(Đối tượng kiểm tra là Ban Lãnh đạo nhà trường, Hội đồng tuyển sinh với các nội dung như: Hồ sơ lưu của lãnh đạo nhà trường ; các hồ sơ của các bộ phận phụ trách như : phổ cập, văn thư, quản lý học sinh chuyển trường, quản lý cấp phát văn bằng chứng chỉ và các hồ sơ quy định khác). - Thực hiện kế hoạch nuôi dạy, chăm sóc, giáo dục trẻ như thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch CSGD trẻ, quy chế chuyên môn, kiểm tra, đánh giá xếp loại ; tình hình chất lượng giảng dạy của giáo viên và học sinh (Đối tượng kiểm tra là lãnh đạo nhà trường, tổ chuyên môn, giáo viên và các bộ phận liên quan với nội dung kiểm tra gồm: Hồ sơ lưu của lãnh đạo nhà trường; hồ sơ và hoạt động của tổ chuyên môn, hồ sơ của giáo viên).- Thực hiện nội dung, chương trình giáo dục toàn diện thẩm mỹ, thể chất, ngôn ngữ, tình cảm xã hội, lao động tự phục vụ, chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định, bao gồm hoạt động theo kế hoạch giảng dạy, HĐNT, kết quả giáo dục; và các hoạt động khác. (Đối tượng kiểm tra là lãnh đạo nhà trường, GVCN, GVBM, các đoàn thể và bộ phận liên quan với nội dung kiểm tra gồm: Hồ sơ lưu của Lãnh đạo nhà trường; hồ sơ và hoạt động của giáo viên, tổ chuyên môn; Công tác đoàn thanh niên, y tế trường học, quản lý nhà ăn bán trú, công tác chủ nhiệm của các giáo viên, các kế hoạch hoạt động ngoại khóa). - Công tác quản lý của Hiệu trưởng Xây dựng và triển khai thực hiện các loại kế hoạch; quản lý, bố trí sử dụng, bồi dưỡng, đánh giá xếp loại…đội ngũ cán bộ, nhà giáo, nhân viên và người học; thực hiện chế độ chính sách; thực hiện quy chế dân chủ, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác kiểm tra của hiệu trưởng theo quy định; tổ chức, tham gia các hoạt động xã hội; quản lý hành chính, tài chính, tài sản; công tác tham mưu, phối hợp và công tác xã hội hóa giáo dục; việc công khai công khai chất lượng giáo dục; công khai các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học và đội ngũ; công khai về thu, chi tài chính (Đối tượng kiểm tra là Hiệu trưởng: Hồ sơ quản lý của lãnh đạo nhà trường, trực tiếp là hiệu trưởng; Hồ sơ lưu và hình thức công khai của lãnh đạo nhà trường; hồ sơ và hoạt động của văn thư, kế toán, thủ quỹ; hiệu quả việc thực hiện các hình thức công khai ; hồ sơ các bộ phận có liên quan).2.2 Kiểm tra hoạt động tổ, nhóm chuyên môn* Chỉ tiêu : Kiểm tra 2 lần/tổ, khối/năm học* Nội dungKiểm tra hoạt động tổ, nhóm chuyên môn và các bộ phận công tác chức năng có thể kết hợp cùng thời điểm với kiểm tra toàn diện nhà trường trên cơ sở :- Xem xét, đánh giá năng lực, uy tín của tổ khối trưởng, cán bộ phụ trách bộ phận.- Xem xét, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ (xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, đôn đốc kiểm tra hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ, các công việc của nhà trường và ngành giáo dục đã triển khai) thông qua hồ sơ sổ sách và hoạt động của các thành viên tổ khối, bộ phận.Việc kiểm tra các chuyên đề tổ khối, bộ phận là tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công để hiệu trưởng lựa chọn nội dung, đối tượng kiểm tra.2.3. Kiểm tra, đánh giá giáo viênKiểm tra hoạt động sư¬ phạm của giáo viên:* Chỉ tiêu : Kiểm tra 24 GV/năm học* Nội dungTrong năm học, Hiệu trưởng tổ chức kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên của trường, có thể kết hợp cùng thời điểm với kiểm tra toàn diện nhà trường để có cơ sở tổng hợp đánh giá từng cá nhân hoặc bộ phận, tổ nhóm chuyên môn, đánh giá nhà trường theo nội dung tương ứng.Việc kiểm tra, đánh giá giáo viên theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non trong đó tập trung vào những nội dung:a/ Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:- Tư tưởng, chính trị; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động;- Đạo đức, lối sống, ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân; tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh.b/ Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao- Thực hiện quy chế chuyên môn: kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giáo viên và hồ sơ khác của nhà trường có liên quan để đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên.- Kiểm tra giờ lên lớp: Dự giờ 2 hoạt động, dự giờ cán bộ kiểm tra lập phiếu dự giờ, nhận xét ưu khuyết điểm về trình độ; nắm yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy (phiếu này lưu trong hồ sơ kiểm tra).- Kết quả giảng dạy và giáo dục học sinh: Kết quả đánh giá khảo sát chất lượng; so sánh thu thập thông tin về chất lượng tổ chức HĐ để đánh giá kết quả giảng dạy của giáo viên.- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao: thực hiện công tác chủ nhiệm, công tác kiêm nhiệm, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua.- Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên cần chú trọng nâng cao chất lượng kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng tiêu cực, phát hiện và nhân điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng yếu kém, phát hiện và nhân điển hình tiên tiến; Kiểm tra việc vận dụng các tiêu chuẩn quy định để đánh giá giáo viên đúng thực chất; Không chạy theo thành tích, tránh khuynh hướng nương nhẹ khuyết điểm, không chỉ ra được những tồn tại, thiếu sót (nếu có) cần khắc phục.2.4. Kiểm tra chuyên đề nhà trườnga) Kiểm tra đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá (Đối tượng kiểm tra chủ yếu: Quá trình dạy học, kết quả của tổ, nhóm chuyên môn, giáo viên; hồ sơ và hoạt động thực tế của đội ngũ giáo viên, kết quả học tập của học sinh, bài kiểm tra của học sinh, hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học …).b) Kiểm tra việc thực hiện chủ trương "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục". (Đối tượng kiểm tra chủ yếu: Hồ sơ lưu của Ban giám hiệu nhà trường, hồ sơ và kết quả hoạt động thực chất của đội ngũ giáo viên, nhân viên).c) Kiểm tra việc thực hiện thu chi tài chính; việc huy động, sử dụng các nguồn kinh phí do dân và các tổ chức đóng góp. (Đối tượng kiểm tra chủ yếu: Hồ sơ lưu của Ban giám hiệu nhà trường; hồ sơ và hoạt động của kế toán, thủ quỹ…).d) Kiểm tra việc thực hiện các quy định về dạy thêm học thêm. (Đối tượng kiểm tra Ban giám hiệu nhà trường; các hồ sơ; bản cam kết, đơn phụ huynh)e) Kiểm tra thực hiện các cuộc vận động, các phong trào của ngành (Đối tượng kiểm tra chủ yếu: Quá trình triển khai, kết quả của nhà trường; hồ sơ và hoạt động thực tế của đội ngũ…).f) Kiểm tra việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. (Đối tượng kiểm tra chủ yếu: Quá trình triển khai của Ban giám hiệu nhà trường, hồ sơ và hoạt động thực tế của đội ngũ CB, GV, CNV).g) Chuyên đề khác:2.5. Kiểm tra hoạt động học tập và rèn luyện của học sinhHiệu trưởng tổ chức cho Ban KTNB thông qua việc kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, các lần kiểm tra các nội dung, kiểm tra giáo viên để kiểm tra học sinh nhằm có cơ sở xem xét đánh giá mức độ chuyển biến về chất lượng giảng dạy, giáo dục của giáo viên, của tổ khối hoặc nhà trường một cách chính xác, khách quan.3/ Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo- Giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, viên chức; đồng thời kiên quyết xử lý những người lợi dụng dân chủ để khiếu nại, tố cáo trái quy định của pháp luật.VI. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCHKiểm tra toàn diện giáo viên:Mỗi tháng kiểm tra toàn diện từ 2-3 giáo viên, chuyên đề 2 giáo viên theo kế hoạch tháng. Lực lượng kiểm tra: Các thành viên của Ban kiểm tra nhà trường thực hiện theo phân công nhiệm vụ cụ thể của trưởng ban. Đối tượng được thanh tra được báo trước vào ngày họp hội đồng nếu kiểm tra toàn diện, không báo trước nếu kiểm tra chuyên đề và kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy chế chuyên môn, công tác nuôi ăn bán trú…Kiểm tra công tác quản lý trong nhà trường:Thực hiện 2 đợt kiểm tra về công tác quản lý trong một năm học. Nội dung chủ yếu là kiểm tra việc thực hiện chế độ, hồ sơ, sổ sách; việc thực hiện chế độ sinh hoạt, hội họp; việc xây dựng và thực hiện kế hoạch; việc lưu trữ và bảo quản hồ sơ...Các đợt kiểm tra này tiến hành lồng ghép với việc đánh giá chất CBGV theo quy định.Đối t¬ượng được kiểm tra là các tổ chuyên môn, tài chính, bán trú... và các mặtcông tác: Phổ cập, hoạt động ngoài trời và y tế vệ sinh trường học.Công tác kiểm tra của BGH nhà trường:- Kiểm tra chế độ dạy và học: kiểm tra thường xuyên hàng tháng.- Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch: Hàng tháng.- Kiểm tra hoạt động bán trú: Hàng ngày.- Kiểm tra lưu trữ hồ sơ: Hàng tháng.- Phấn đấu trong mỗi học kỳ có tất cả các mặt công tác, tất cả giáo viên, NV đều được BGH kiểm tra, nhận xét.* Chế độ báo cáo: Trong năm học mỗi tổ công tác có 3 báo cáo:+ Sau mỗi nội dung kiểm tra phải có báo cáo gửi trưởng ban ký duyệt (trong mỗi năm học có thể có nhiều báo cáo cho một lĩnh vực)+ Hai báo cáo định kỳ: Học kỳ 1: Hoàn thành và nộp cho trưởng ban vào ngày 31/12/2016. Học kỳ 2: Hoàn thành và nộp cho trưởng ban vào ngày 15/5/2017.* Công tác lưu trữ hồ sơ thanh tra, kiểm tra: Tất cả hồ sơ thanh tra, kiểm tra, các văn bản, giấy tờ có liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra phải được lưu trữ tại bộ phận văn thư lưu trữ nhà trường.* Trưởng ban TTNBHT có trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động thanh tra nội bộ trường học trong Hội nghị CBGV cuối mỗi năm học.Trên đây là kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ trường học trường MN Thụy Liên năm học 2016 -2017 đề nghị các đồng chí CBGV NV trong nhà trường nghiêm túc thực hiện./. HIỆU TRƯỞNGNơi nhận- Phòng GD- CBGVNV (thực hiện);- Lưu: VP.LỊCH HOẠT ĐỘNGNĂM HỌC 2016 – 2017THÁNG CÔNG VIỆC9/2016 - Kiểm tra nề nếp đầu năm- Duyệt kế hoạch của các tổ chuyên môn- Kiểm tra dứt điểm các điều kiện về đảm bảo an toàn cho trẻ.10/2016 - Thanh tra toàn diện đ/c Xen nhóm 25A,- Thanh tra toàn diện đ/c Dung nhóm 19A,- Thanh tra toàn diện đ/c Ngân nhóm 25C1.11/2016 -Thanh tra toàn diện đ/c Nguyễn Doanh 3A,- Thanh tra toàn diện đ/c Nhung 5A,- Thanh tra toàn diện đ/c Vân bếp CĐ.12/2016 -Thanh tra toàn diện đ/c Hoài 5C1,- Thanh tra toàn diện đ/c Thấm 25A,- Thanh tra toàn diện đ/c Hằng bếp TT.- Tự đánh giá chất lượng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo kỳ I.01/2017 - Kiểm tra tủ sách thư viện các nhóm lớp.- Thanh tra toàn diện đ/c Xuân 4C2,- Thanh tra toàn diện đ/c Cúc 25C2,- Thanh tra toàn diện đ/c Hiền 4A.Ban thanh tra nhà trường kiểm tra mọi hoạt động kiểm tra học kỳ I.02/2017 - Thanh tra toàn diện đ/c Thi 4B,- Thanh tra toàn diện đ/c Dinh 25B,- Thanh tra toàn diện đ/c Thương bếp TT.3/2017 - Thanh tra toàn diện đ/c Luyên 5C,- Thanh tra toàn diện đ/c Mai 4C2,- Thanh tra toàn diện đ/c Hưng 75 4B.4/20174/2017 - Kiểm tra hoạt động tủ sách thư viện trường mầm non- Tự đánh giá chất lượng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo kỳ II.- Trường tự kiểm tra và đánh giá kết quả thi đua năm học 2016 - 2017.- Đánh giá chuẩn HT, PHT và chuẩn nghề nghiệp GV.- Thanh tra toàn diện đ/c Ngà 5B,- Thanh tra toàn diện đ/c Diến 4C1,- Thanh tra toàn diện đ/c Lan 3B.5/2017 - Kiểm tra chéo phổ cập cho trẻ em năm tuổi. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận- Kiểm tra thi đua các nhóm lớp.- Thanh tra toàn diện đ/c Hưng (71) 5A,- Thanh tra toàn diện đ/c Xuyến 3C,- Thanh tra toàn diện đ/c Bình bếp TT.6,7/2017 - Hoàn thành bình xét các DH thi đua năm học 2016 - 2017.- Kiểm tra công tác bảo vệ và phòng chống lụt bão.Ban thanh tra nhà trường kiểm tra mọi hoạt động kiểm tra cuối năm học. Thụy Liên, ngày 20 tháng 9 năm 2016 HIỆU TRƯỞNG
PGD&ĐT THÁI THỤY
TRƯỜNG MN THỤY LIÊN

Số 22/ QĐ-KTNB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thụy Liên, ngày 20 tháng 9 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập ban kiểm tra nội bộ trường học
Năm học 2016 - 2017

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON THỤY LIÊN

Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục, Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;
Căn cứ KH số 360 của PGD&ĐT Thái Thuỵ ngày 08 tháng 9 năm 2016 về kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2016 - 2017.
Căn cứ kế họach công tác kiểm tra nội bộ trong nhà trường;
Căn cứ vào chức năng quyền hạn của hiệu trưởng;


QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập ban kiểm tra nội bộ nhà trường mầm non Thuỵ Liên năm học 2016 – 2017 gồm các đ/c có tên trong (danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban kiểm tra nội bộ có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra trong năm học 2016 – 2017 và tiến hành kiểm tra theo phân công của trưởng ban. Việc kiểm tra được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục thanh tra kiểm tra đã được quy định.

Điều 3. Các bộ phận có liên quan và các đ/c có tên trong danh sách điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.


HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận
- Phòng GD
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Lưu: VP.

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA NỘI BỘ
STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ phân công
1 Bùi Thị Lợi Hiệu trưởng Trưởng ban
2 Bùi Thị Băng Phó HT ND Phó ban
3 Dương Thị Lành Phó HT CM Thành viên
4 Nguyễn Thị Bích Doanh KT 3t - Thanh tra nhà trường Thành viên
5 Nguyễn Thị Hoài TTCM MG Thành viên
6 Nguyễn Thị Thúy KT 4 tuổi Thành viên
7 Nguyễn Thị Thấm TTCM NT Thành viên
8 Đoàn Thị Ly KT - Tổ trưởng văn phòng Thành viên


PH̉ÒNG GD-ĐT THÁI THUỴ
TRƯỜNG MN THỤY LIÊN

Số: 09/KH- KTNB CỘNG H̉ÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thụy Liên, ngày 20 tháng 9 năm 2016

KẾ HOẠCH
KIỂM TRA NỘI BỘ - NĂM HỌC 2016- 2017

I. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục, Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;
Căn cứ hướng dẫn của PGD&ĐT Thái Thuỵ về hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2016 - 2017
Trên cơ sở tình hình thực tế địa phương, Trường MN Thụy Liên xây dựng kế hoạch thanh tra nội bộ trường học năm học 2016 – 2017 cụ thể như sau:
II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1/ Tình hình đội ngũ :
Tổng số CBGVNV : 41
Trong đó : Đảng viên : 12
Trình độ chuyên môn:
Đại học : 21
Cao đẳng ; 11
Trung cấp : 9
Trong biên chế : 8
Hợp đồng đóng bảo hiểm : 20
Hợp đồng chưa đóng bảo hiểm : 13
2/ Tình hình học sinh :
Tổng số trẻ điều tra : Nhà trẻ : 212
Mẫu giáo : 352
Tổng số lớp : 15 nhóm lớp
Nhà trẻ : 5 nhóm
Mẫu giáo : 10 lớp
Trong đó : MG 3 tuổi : 3 lớp = 106 cháu
MG 4 tuổi : 4 lớp = 140 cháu
MG 5 tuổi : 3 lớp = 106 cháu
3/ Cơ sở vật chất trang thiết bị:
Tổng số điểm trường: 1 điểm với diện tích 5685 m2, có tường bao, cổng dậu, biển trường
Tổng số phòng học : 15 phòng – Kiên cố : 15 phòng
Các phòng học đảm bảo đủ diện tích theo quy định, bàn ghế đủ, đúng quy cách
Các trang thiết bị dạy học tối thiểu theo từng độ tuổi
Các phòng học có đủ ti vi, máy tính kết nối Internet
III. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
Công tác kiểm tra nội bộ nhà trường là một hoạt động quản lý thường xuyên của hiệu trưởng; là một yêu cầu của quá trình đổi mới quản lý giáo dục hiện nay.
Qua kiểm tra nhằm đôn đốc, thúc đẩy hoạt động dạy và học, nâng cao hiệu lực của công tác quản lý nhà nước, củng cố và thiết lập trật tự, kỷ cương trường học; từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động giáo dục.
Kiểm tra nội bộ bao gồm các hoạt động: thủ trưởng chỉ đạo tiến hành kiểm tra hoạt động của các tổ chuyên môn, các bộ phận công tác liên quan trong nhà trường, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và nhiệm vụ được qui định tại điều lệ trường mầm non nội dung kiểm tra sau:
Kiểm tra cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện quy chế chuyên môn, các qui định khác liên quan.
Kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo an toàn trong hoạt động, hiệu quả của việc sử dụng phương tiện phục vụ dạy học và giáo dục
Qua công tác kiểm tra nội bộ sẽ tự đánh giá chất lượng, hiệu quả quản lý trong nhà trường.
IV. NHIỆM VỤ
1/ Nhiệm vụ trọng tâm :
Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, lấy kiểm tra làm động lực thúc đẩy phong trào thi đua
2/ Nhiệm vụ cụ thể :
Tăng cường kiểm tra nội bộ dưới nhiều hình thức với tất cả các đối tượng thuộc quyền quản lý, chú trọng kiểm tra đột xuất, phúc tra sau kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hiện tượng vi phạm quy chế, quy định trong nhà trường.
V. NỘI DUNG KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG
1/ . Lực lượng kiểm tra:
Lực lượng kiểm tra nội bộ trường học là những CBGV trong Ban kiểm tra do Hiệu trưởng nhà trường quyết định theo biên chế của mỗi năm học. Thành phần của ban kiểm tra là CBQL trường học là thành viên Ban Giám hiệu, những cán bộ Tổ chuyên môn, giáo viên giỏi, giáo viên có năng lực, uy tín trong nhà trường.
STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
phân công
1 Bùi Thị Lợi Hiệu trưởng Trưởng ban
2 Bùi Thị Băng Phó HT ND Phó ban
3 Dương Thị Lành Phó HT CM Thành viên
4 Nguyễn Thị Bích Doanh KT 3t - Thanh tra nhà trường Thành viên
5 Nguyễn Thị Hoài TTCM MG Thành viên
6 Nguyễn Thị Thúy KT 4 tuổi Thành viên
7 Nguyễn Thị Thấm TTCM NT Thành viên
8 Đoàn Thị Ly KT - Tổ trưởng văn phòng Thành viên
2/ Nội dung các hoạt động kiểm tra:
2.1. Kiểm tra nội bộ trường học:
* Chỉ tiêu : 2 lần/năm học
* Nội dung
- Tập trung kiểm tra về số lượng, chất lượng cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên đối chiếu với quy định của nhà nước; số lượng cán bộ, nhà giáo chưa đạt chuẩn, đạt chuẩn, trên chuẩn về trình độ (Đối tượng kiểm tra là lãnh đạo nhà trường; hồ sơ kiểm tra như hồ sơ viên chức, các quyết định tổ chức và quyết định phân công)
- Kiểm tra về cơ sở vật chất, kỹ thuật, các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, trật tự, vệ sinh, an toàn, cảnh quan, môi trường sư¬ phạm; thiết bị dạy học, phương tiện làm việc, sân chơi, bãi tập. (Đối tượng kiểm tra là lãnh đạo nhà trường với các nội dung xem xét như: Hồ sơ quản lý của lãnh đạo nhà trường; hồ sơ và hoạt động của các bộ phận như cán bộ thư viện, cán bộ y tế, phụ trách vệ sinh môi trường, nhân viên bảo vệ, trang thiết bị hiện có đang sử dụng…)
- Kiểm tra công tác tuyển sinh, biên chế học sinh/lớp; thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục được giao, thực hiện qui chế tuyển sinh,…(Đối tượng kiểm tra là Ban Lãnh đạo nhà trường, Hội đồng tuyển sinh với các nội dung như: Hồ sơ lưu của lãnh đạo nhà trường ; các hồ sơ của các bộ phận phụ trách như : phổ cập, văn thư, quản lý học sinh chuyển trường, quản lý cấp phát văn bằng chứng chỉ và các hồ sơ quy định khác).
- Thực hiện kế hoạch nuôi dạy, chăm sóc, giáo dục trẻ như thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch CSGD trẻ, quy chế chuyên môn, kiểm tra, đánh giá xếp loại ; tình hình chất lượng giảng dạy của giáo viên và học sinh (Đối tượng kiểm tra là lãnh đạo nhà trường, tổ chuyên môn, giáo viên và các bộ phận liên quan với nội dung kiểm tra gồm: Hồ sơ lưu của lãnh đạo nhà trường; hồ sơ và hoạt động của tổ chuyên môn, hồ sơ của giáo viên).
- Thực hiện nội dung, chương trình giáo dục toàn diện thẩm mỹ, thể chất, ngôn ngữ, tình cảm xã hội, lao động tự phục vụ, chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định, bao gồm hoạt động theo kế hoạch giảng dạy, HĐNT, kết quả giáo dục; và các hoạt động khác. (Đối tượng kiểm tra là lãnh đạo nhà trường, GVCN, GVBM, các đoàn thể và bộ phận liên quan với nội dung kiểm tra gồm: Hồ sơ lưu của Lãnh đạo nhà trường; hồ sơ và hoạt động của giáo viên, tổ chuyên môn; Công tác đoàn thanh niên, y tế trường học, quản lý nhà ăn bán trú, công tác chủ nhiệm của các giáo viên, các kế hoạch hoạt động ngoại khóa).
- Công tác quản lý của Hiệu trưởng Xây dựng và triển khai thực hiện các loại kế hoạch; quản lý, bố trí sử dụng, bồi dưỡng, đánh giá xếp loại…đội ngũ cán bộ, nhà giáo, nhân viên và người học; thực hiện chế độ chính sách; thực hiện quy chế dân chủ, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác kiểm tra của hiệu trưởng theo quy định; tổ chức, tham gia các hoạt động xã hội; quản lý hành chính, tài chính, tài sản; công tác tham mưu, phối hợp và công tác xã hội hóa giáo dục; việc công khai công khai chất lượng giáo dục; công khai các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học và đội ngũ; công khai về thu, chi tài chính (Đối tượng kiểm tra là Hiệu trưởng: Hồ sơ quản lý của lãnh đạo nhà trường, trực tiếp là hiệu trưởng; Hồ sơ lưu và hình thức công khai của lãnh đạo nhà trường; hồ sơ và hoạt động của văn thư, kế toán, thủ quỹ; hiệu quả việc thực hiện các hình thức công khai ; hồ sơ các bộ phận có liên quan).
2.2 Kiểm tra hoạt động tổ, nhóm chuyên môn
* Chỉ tiêu : Kiểm tra 2 lần/tổ, khối/năm học
* Nội dung
Kiểm tra hoạt động tổ, nhóm chuyên môn và các bộ phận công tác chức năng có thể kết hợp cùng thời điểm với kiểm tra toàn diện nhà trường trên cơ sở :
- Xem xét, đánh giá năng lực, uy tín của tổ khối trưởng, cán bộ phụ trách bộ phận.
- Xem xét, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ (xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, đôn đốc kiểm tra hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ, các công việc của nhà trường và ngành giáo dục đã triển khai) thông qua hồ sơ sổ sách và hoạt động của các thành viên tổ khối, bộ phận.
Việc kiểm tra các chuyên đề tổ khối, bộ phận là tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công để hiệu trưởng lựa chọn nội dung, đối tượng kiểm tra.
2.3. Kiểm tra, đánh giá giáo viên
Kiểm tra hoạt động sư¬ phạm của giáo viên:
* Chỉ tiêu : Kiểm tra 24 GV/năm học
* Nội dung
Trong năm học, Hiệu trưởng tổ chức kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên của trường, có thể kết hợp cùng thời điểm với kiểm tra toàn diện nhà trường để có cơ sở tổng hợp đánh giá từng cá nhân hoặc bộ phận, tổ nhóm chuyên môn, đánh giá nhà trường theo nội dung tương ứng.
Việc kiểm tra, đánh giá giáo viên theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non trong đó tập trung vào những nội dung:
a/ Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
- Tư tưởng, chính trị; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động;
- Đạo đức, lối sống, ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân; tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh.
b/ Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao
- Thực hiện quy chế chuyên môn: kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giáo viên và hồ sơ khác của nhà trường có liên quan để đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên.
- Kiểm tra giờ lên lớp: Dự giờ 2 hoạt động, dự giờ cán bộ kiểm tra lập phiếu dự giờ, nhận xét ưu khuyết điểm về trình độ; nắm yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy (phiếu này lưu trong hồ sơ kiểm tra).
- Kết quả giảng dạy và giáo dục học sinh: Kết quả đánh giá khảo sát chất lượng; so sánh thu thập thông tin về chất lượng tổ chức HĐ để đánh giá kết quả giảng dạy của giáo viên.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao: thực hiện công tác chủ nhiệm, công tác kiêm nhiệm, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua.
- Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên cần chú trọng nâng cao chất lượng kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng tiêu cực, phát hiện và nhân điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng yếu kém, phát hiện và nhân điển hình tiên tiến; Kiểm tra việc vận dụng các tiêu chuẩn quy định để đánh giá giáo viên đúng thực chất; Không chạy theo thành tích, tránh khuynh hướng nương nhẹ khuyết điểm, không chỉ ra được những tồn tại, thiếu sót (nếu có) cần khắc phục.
2.4. Kiểm tra chuyên đề nhà trường
a) Kiểm tra đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá (Đối tượng kiểm tra chủ yếu: Quá trình dạy học, kết quả của tổ, nhóm chuyên môn, giáo viên; hồ sơ và hoạt động thực tế của đội ngũ giáo viên, kết quả học tập của học sinh, bài kiểm tra của học sinh, hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học …).
b) Kiểm tra việc thực hiện chủ trương "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục". (Đối tượng kiểm tra chủ yếu: Hồ sơ lưu của Ban giám hiệu nhà trường, hồ sơ và kết quả hoạt động thực chất của đội ngũ giáo viên, nhân viên).
c) Kiểm tra việc thực hiện thu chi tài chính; việc huy động, sử dụng các nguồn kinh phí do dân và các tổ chức đóng góp. (Đối tượng kiểm tra chủ yếu: Hồ sơ lưu của Ban giám hiệu nhà trường; hồ sơ và hoạt động của kế toán, thủ quỹ…).
d) Kiểm tra việc thực hiện các quy định về dạy thêm học thêm. (Đối tượng kiểm tra Ban giám hiệu nhà trường; các hồ sơ; bản cam kết, đơn phụ huynh)
e) Kiểm tra thực hiện các cuộc vận động, các phong trào của ngành (Đối tượng kiểm tra chủ yếu: Quá trình triển khai, kết quả của nhà trường; hồ sơ và hoạt động thực tế của đội ngũ…).
f) Kiểm tra việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. (Đối tượng kiểm tra chủ yếu: Quá trình triển khai của Ban giám hiệu nhà trường, hồ sơ và hoạt động thực tế của đội ngũ CB, GV, CNV).
g) Chuyên đề khác:
2.5. Kiểm tra hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh
Hiệu trưởng tổ chức cho Ban KTNB thông qua việc kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, các lần kiểm tra các nội dung, kiểm tra giáo viên để kiểm tra học sinh nhằm có cơ sở xem xét đánh giá mức độ chuyển biến về chất lượng giảng dạy, giáo dục của giáo viên, của tổ khối hoặc nhà trường một cách chính xác, khách quan.
3/ Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, viên chức; đồng thời kiên quyết xử lý những người lợi dụng dân chủ để khiếu nại, tố cáo trái quy định của pháp luật.
VI. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
Kiểm tra toàn diện giáo viên:
Mỗi tháng kiểm tra toàn diện từ 2-3 giáo viên, chuyên đề 2 giáo viên theo kế hoạch tháng. Lực lượng kiểm tra: Các thành viên của Ban kiểm tra nhà trường thực hiện theo phân công nhiệm vụ cụ thể của trưởng ban. Đối tượng được thanh tra được báo trước vào ngày họp hội đồng nếu kiểm tra toàn diện, không báo trước nếu kiểm tra chuyên đề và kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy chế chuyên môn, công tác nuôi ăn bán trú…
Kiểm tra công tác quản lý trong nhà trường:
Thực hiện 2 đợt kiểm tra về công tác quản lý trong một năm học. Nội dung chủ yếu là kiểm tra việc thực hiện chế độ, hồ sơ, sổ sách; việc thực hiện chế độ sinh hoạt, hội họp; việc xây dựng và thực hiện kế hoạch; việc lưu trữ và bảo quản hồ sơ...Các đợt kiểm tra này tiến hành lồng ghép với việc đánh giá chất CBGV theo quy định.
Đối t¬ượng được kiểm tra là các tổ chuyên môn, tài chính, bán trú... và các mặt
công tác: Phổ cập, hoạt động ngoài trời và y tế vệ sinh trường học.
Công tác kiểm tra của BGH nhà trường:
- Kiểm tra chế độ dạy và học: kiểm tra thường xuyên hàng tháng.
- Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch: Hàng tháng.
- Kiểm tra hoạt động bán trú: Hàng ngày.
- Kiểm tra lưu trữ hồ sơ: Hàng tháng.
- Phấn đấu trong mỗi học kỳ có tất cả các mặt công tác, tất cả giáo viên, NV đều được BGH kiểm tra, nhận xét.
* Chế độ báo cáo:
Trong năm học mỗi tổ công tác có 3 báo cáo:
+ Sau mỗi nội dung kiểm tra phải có báo cáo gửi trưởng ban ký duyệt (trong mỗi năm học có thể có nhiều báo cáo cho một lĩnh vực)
+ Hai báo cáo định kỳ: Học kỳ 1: Hoàn thành và nộp cho trưởng ban vào ngày 31/12/2016. Học kỳ 2: Hoàn thành và nộp cho trưởng ban vào ngày 15/5/2017.
* Công tác lưu trữ hồ sơ thanh tra, kiểm tra: Tất cả hồ sơ thanh tra, kiểm tra, các văn bản, giấy tờ có liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra phải được lưu trữ tại bộ phận văn thư lưu trữ nhà trường.
* Trưởng ban TTNBHT có trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động thanh tra nội bộ trường học trong Hội nghị CBGV cuối mỗi năm học.
Trên đây là kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ trường học trường MN Thụy Liên năm học 2016 -2017 đề nghị các đồng chí CBGV NV trong nhà trường nghiêm túc thực hiện./.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận
- Phòng GD
- CBGVNV (thực hiện);
- Lưu: VP.
LỊCH HOẠT ĐỘNG
NĂM HỌC 2016 – 2017
THÁNG CÔNG VIỆC
9/2016 - Kiểm tra nề nếp đầu năm
- Duyệt kế hoạch của các tổ chuyên môn
- Kiểm tra dứt điểm các điều kiện về đảm bảo an toàn cho trẻ.

10/2016 - Thanh tra toàn diện đ/c Xen nhóm 25A,
- Thanh tra toàn diện đ/c Dung nhóm 19A,
- Thanh tra toàn diện đ/c Ngân nhóm 25C1.

11/2016 -Thanh tra toàn diện đ/c Nguyễn Doanh 3A,
- Thanh tra toàn diện đ/c Nhung 5A,
- Thanh tra toàn diện đ/c Vân bếp CĐ.

12/2016 -Thanh tra toàn diện đ/c Hoài 5C1,
- Thanh tra toàn diện đ/c Thấm 25A,
- Thanh tra toàn diện đ/c Hằng bếp TT.
- Tự đánh giá chất lượng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo kỳ I.

01/2017 - Kiểm tra tủ sách thư viện các nhóm lớp.
- Thanh tra toàn diện đ/c Xuân 4C2,
- Thanh tra toàn diện đ/c Cúc 25C2,
- Thanh tra toàn diện đ/c Hiền 4A.
Ban thanh tra nhà trường kiểm tra mọi hoạt động kiểm tra học kỳ I.02/2017 - Thanh tra toàn diện đ/c Thi 4B,
- Thanh tra toàn diện đ/c Dinh 25B,
- Thanh tra toàn diện đ/c Thương bếp TT.

3/2017 - Thanh tra toàn diện đ/c Luyên 5C,
- Thanh tra toàn diện đ/c Mai 4C2,
- Thanh tra toàn diện đ/c Hưng 75 4B.

4/2017

4/2017 - Kiểm tra hoạt động tủ sách thư viện trường mầm non
- Tự đánh giá chất lượng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo kỳ II.
- Trường tự kiểm tra và đánh giá kết quả thi đua năm học 2016 - 2017.
- Đánh giá chuẩn HT, PHT và chuẩn nghề nghiệp GV.
- Thanh tra toàn diện đ/c Ngà 5B,
- Thanh tra toàn diện đ/c Diến 4C1,
- Thanh tra toàn diện đ/c Lan 3B.

5/2017 - Kiểm tra chéo phổ cập cho trẻ em năm tuổi. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận
- Kiểm tra thi đua các nhóm lớp.
- Thanh tra toàn diện đ/c Hưng (71) 5A,
- Thanh tra toàn diện đ/c Xuyến 3C,
- Thanh tra toàn diện đ/c Bình bếp TT.

6,7/2017
- Hoàn thành bình xét các DH thi đua năm học 2016 - 2017.
- Kiểm tra công tác bảo vệ và phòng chống lụt bão.
Ban thanh tra nhà trường kiểm tra mọi hoạt động kiểm tra cuối năm học.Thụy Liên, ngày 20 tháng 9 năm 2016
HIỆU TRƯỞNG


PGD&ĐT THÁI THỤY
TRƯỜNG MN THỤY LIÊN
 
Số 22/ QĐ-KTNB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                   Thụy Liên, ngày 20  tháng 9 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập ban kiểm tra nội bộ trường học
Năm học 2016 - 2017
                                                     
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON THỤY LIÊN
      
          Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục, Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;
Căn cứ KH số 360 của PGD&ĐT Thái Thuỵ ngày 08 tháng 9 năm 2016 về kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2016 - 2017.
Căn cứ kế họach công tác kiểm tra nội bộ trong nhà trường;
Căn cứ vào chức năng quyền hạn của hiệu trưởng;
 
 
QUYẾT ĐỊNH
 
            Điều 1. Thành lập ban kiểm  tra nội bộ nhà trường  mầm non Thuỵ Liên năm học 2016 – 2017 gồm các đ/c có tên trong (danh sách kèm theo).
 
            Điều 2. Ban kiểm tra nội bộ có  nhiệm  vụ xây dựng kế hoạch  kiểm tra trong năm học 2016 – 2017 và tiến hành kiểm tra theo phân công của trưởng ban. Việc kiểm tra được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục thanh tra kiểm tra đã được quy định.
 
             Điều 3.  Các bộ phận có liên quan và các đ/c có tên trong danh sách điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
                                                                                                  
                                                                                                 
                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận                                         
- Phòng GD
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Lưu: VP.                                                                               
 
DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA NỘI BỘ
STT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ phân công
1
 Bùi Thị Lợi
Hiệu trưởng
Trưởng ban
2
Bùi Thị Băng               
Phó HT ND
Phó ban
3
Dương Thị Lành              
Phó HT CM
Thành viên
4
Nguyễn Thị Bích Doanh
KT 3t - Thanh tra nhà trường
Thành viên
5
Nguyễn Thị Hoài
TTCM MG
Thành viên
6
Nguyễn Thị Thúy                      
KT 4 tuổi
Thành viên
7
Nguyễn Thị  Thấm
TTCM NT
Thành viên
8
Đoàn Thị Ly
KT - Tổ trưởng văn phòng
Thành viên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PH̉ÒNG GD-ĐT THÁI THUỴ
TRƯỜNG MN THỤY LIÊN
 

 Số: 09/KH- KTNB
CỘNG H̉ÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Thụy Liên, ngày 20  tháng 9  năm 2016
 
KẾ HOẠCH
KIỂM TRA NỘI BỘ - NĂM HỌC 2016- 2017
 
I. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
          Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục, Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;
Căn cứ hướng dẫn của PGD&ĐT Thái Thuỵ về hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2016 - 2017
Trên cơ sở tình hình thực tế địa phương, Trường MN Thụy Liên xây dựng kế hoạch thanh tra nội bộ trường học năm học 2016 – 2017 cụ thể như sau:
II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
        1/ Tình hình đội ngũ :
         Tổng số CBGVNV : 41
         Trong đó : Đảng viên : 12
         Trình độ chuyên môn:
         Đại học : 21
         Cao đẳng ; 11
         Trung cấp : 9
         Trong biên chế : 8
         Hợp đồng đóng bảo hiểm : 20
         Hợp đồng chưa đóng bảo hiểm : 13
        2/ Tình hình học sinh :
Tổng số trẻ điều tra : Nhà trẻ : 212
                               Mẫu giáo : 352
Tổng số lớp : 15 nhóm lớp
                  Nhà trẻ : 5 nhóm
                  Mẫu giáo : 10 lớp
Trong đó : MG 3 tuổi : 3 lớp = 106 cháu
                  MG 4 tuổi : 4 lớp = 140 cháu
                  MG 5 tuổi : 3 lớp = 106 cháu
         3/ Cơ sở vật chất trang thiết bị:
Tổng số điểm trường: 1 điểm với diện tích 5685 m2, có tường bao, cổng dậu, biển trường
Tổng số phòng học : 15 phòng – Kiên cố : 15 phòng
Các phòng học đảm bảo đủ diện tích theo quy định, bàn ghế đủ, đúng quy cách
Các trang thiết bị dạy học tối thiểu theo từng độ tuổi
Các phòng học có đủ ti vi, máy tính kết nối Internet
III. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
Công tác kiểm tra nội bộ nhà trường là một hoạt động quản lý thường xuyên của hiệu trưởng; là một yêu cầu của quá trình đổi mới quản lý giáo dục hiện nay.
Qua kiểm tra nhằm đôn đốc, thúc đẩy hoạt động dạy và học, nâng cao hiệu lực của công tác quản lý nhà nước, củng cố và thiết lập trật tự, kỷ cương trường học; từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động giáo dục.
Kiểm tra nội bộ bao gồm các hoạt động: thủ trưởng chỉ đạo tiến hành kiểm tra hoạt động của các tổ chuyên môn, các bộ phận công tác liên quan trong nhà trường, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và nhiệm vụ được qui định tại điều lệ trường mầm non  nội dung kiểm tra sau:
          Kiểm tra cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện  quy chế chuyên môn, các qui định khác liên quan.
          Kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo an toàn trong hoạt động, hiệu quả của việc sử dụng phương tiện phục vụ dạy học và giáo dục
Qua công tác kiểm tra nội bộ  sẽ tự đánh giá chất lượng, hiệu quả quản lý trong nhà trường.
IV. NHIỆM VỤ
         1/ Nhiệm vụ trọng tâm :
         Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, lấy kiểm tra làm động lực thúc đẩy phong trào thi đua
         2/ Nhiệm vụ cụ thể :
          Tăng cường kiểm tra nội bộ dưới nhiều hình thức với tất cả các đối tượng thuộc quyền quản lý, chú trọng kiểm tra đột xuất, phúc tra sau kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hiện tượng vi phạm quy chế, quy định trong nhà trường.
V. NỘI DUNG KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG
         1/ . Lực lượng kiểm tra:
Lực lượng kiểm tra nội bộ trường học là những CBGV trong Ban kiểm tra do Hiệu trưởng nhà trường quyết định theo biên chế của mỗi năm học. Thành phần của ban kiểm tra là CBQL trường học là thành viên Ban Giám hiệu, những cán bộ Tổ chuyên môn, giáo viên giỏi, giáo viên có năng lực, uy tín trong nhà trường.
STT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ
phân công
1
 Bùi Thị Lợi
Hiệu trưởng
Trưởng ban
2
Bùi Thị Băng               
Phó HT ND
Phó ban
3
Dương Thị Lành              
Phó HT CM
Thành viên
4
Nguyễn Thị Bích Doanh
KT 3t - Thanh tra nhà trường
Thành viên
5
Nguyễn Thị Hoài
TTCM MG
Thành viên
6
Nguyễn Thị Thúy                      
KT 4 tuổi
Thành viên
7
Nguyễn Thị  Thấm
TTCM NT
Thành viên
8
Đoàn Thị Ly
KT - Tổ trưởng văn phòng
Thành viên
          2/  Nội dung các hoạt động kiểm tra:
          2.1. Kiểm tra nội bộ trường học:
          * Chỉ tiêu : 2 lần/năm học
          * Nội dung
- Tập trung kiểm tra về số lượng, chất lượng cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên đối chiếu với quy định của nhà nước; số lượng cán bộ, nhà giáo chưa đạt chuẩn, đạt chuẩn, trên chuẩn về trình độ (Đối tượng kiểm tra là lãnh đạo nhà trường; hồ sơ kiểm tra như hồ sơ viên chức, các quyết định tổ chức và quyết định phân công)
- Kiểm tra về cơ sở vật chất, kỹ thuật, các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, trật tự, vệ sinh, an toàn, cảnh quan, môi trường sư­ phạm; thiết bị dạy học, phương tiện làm việc, sân chơi, bãi tập. (Đối tượng kiểm tra là lãnh đạo nhà trường với các nội dung xem xét như: Hồ sơ quản lý của lãnh đạo nhà trường; hồ sơ và hoạt động của các bộ phận như cán bộ thư viện, cán bộ y tế, phụ trách vệ sinh môi trường, nhân viên bảo vệ, trang thiết bị hiện có đang sử dụng…)
- Kiểm tra công tác tuyển sinh, biên chế học sinh/lớp; thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục được giao, thực hiện qui chế tuyển sinh,…(Đối tượng kiểm tra là Ban Lãnh đạo nhà trường, Hội đồng tuyển sinh với các nội dung như: Hồ sơ lưu của lãnh đạo nhà trường ; các hồ sơ của các bộ phận phụ trách như : phổ cập, văn thư, quản lý học sinh chuyển trường, quản lý cấp phát văn bằng chứng chỉ và các hồ sơ quy định khác).
         - Thực hiện kế hoạch nuôi dạy, chăm sóc, giáo dục trẻ như thực hiện chương trình,  nội  dung, kế  hoạch CSGD trẻ, quy chế chuyên môn, kiểm tra, đánh giá xếp loại ; tình hình chất lượng giảng dạy của giáo viên và học sinh (Đối tượng kiểm tra là lãnh đạo nhà trường, tổ chuyên môn, giáo viên và các bộ phận liên quan với nội dung kiểm tra gồm: Hồ sơ lưu của lãnh đạo nhà trường; hồ sơ và hoạt động của tổ chuyên môn, hồ sơ của giáo viên).
- Thực hiện nội dung, chương trình giáo dục toàn diện thẩm mỹ, thể chất, ngôn ngữ, tình cảm xã hội, lao động tự phục vụ, chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định, bao gồm hoạt động theo kế hoạch giảng dạy, HĐNT, kết quả giáo dục; và các hoạt động khác. (Đối tượng kiểm tra là lãnh đạo nhà trường, GVCN, GVBM, các đoàn thể và bộ phận liên quan với nội dung kiểm tra gồm: Hồ sơ lưu của Lãnh đạo nhà trường; hồ sơ và hoạt động của giáo viên, tổ chuyên môn; Công tác đoàn thanh niên, y tế trường học, quản lý nhà ăn bán trú, công tác chủ nhiệm của các giáo viên, các kế hoạch hoạt động ngoại khóa).
          - Công tác quản lý của Hiệu trưởng Xây dựng và triển khai thực hiện các loại kế hoạch; quản lý, bố trí sử dụng, bồi dưỡng, đánh giá xếp loại…đội ngũ cán bộ, nhà giáo, nhân viên và người học; thực hiện chế độ chính sách; thực hiện quy chế dân chủ, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác kiểm tra của hiệu trưởng theo quy định; tổ chức, tham gia các hoạt động xã hội; quản lý hành chính, tài chính, tài sản; công tác tham mưu, phối hợp và công tác xã hội hóa giáo dục; việc công khai công khai chất lượng giáo dục; công khai các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học và đội ngũ; công khai về thu, chi tài chính (Đối tượng kiểm tra là Hiệu trưởng: Hồ sơ quản lý của lãnh đạo nhà trường, trực tiếp là hiệu trưởng; Hồ sơ lưu và hình thức công khai của lãnh đạo nhà trường; hồ sơ và hoạt động của văn thư, kế toán, thủ quỹ; hiệu quả việc thực hiện các hình thức công khai ; hồ sơ các bộ phận có liên quan).
2.2 Kiểm tra hoạt động tổ, nhóm chuyên môn
Chỉ tiêu : Kiểm tra 2 lần/tổ, khối/năm học
*  Nội dung
Kiểm tra hoạt động tổ, nhóm chuyên môn và các bộ phận công tác chức năng có thể kết hợp cùng thời điểm với kiểm tra toàn diện nhà trường trên cơ sở :
- Xem xét, đánh giá năng lực, uy tín của tổ khối trưởng, cán bộ phụ trách bộ phận.
- Xem xét, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ (xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, đôn đốc kiểm tra hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ, các công việc của nhà trường và ngành giáo dục đã triển khai) thông qua hồ sơ sổ sách và hoạt động của các thành viên tổ khối, bộ phận.
Việc kiểm tra các chuyên đề tổ khối, bộ phận là tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công để hiệu trưởng lựa chọn nội dung, đối tượng kiểm tra.
2.3. Kiểm tra, đánh giá giáo viên
Kiểm tra hoạt động sư­ phạm của giáo viên:
* Chỉ tiêu : Kiểm tra 24 GV/năm học
* Nội dung
Trong năm học, Hiệu trưởng tổ chức kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên của trường, có thể kết hợp cùng thời điểm với kiểm tra toàn diện nhà trường để có cơ sở tổng hợp đánh giá từng cá nhân hoặc bộ phận, tổ nhóm chuyên môn, đánh giá nhà trường theo nội dung tương ứng.
Việc kiểm tra, đánh giá giáo viên theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non trong đó tập trung vào những nội dung:
a/  Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
- Tư tưởng, chính trị; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động;
- Đạo đức, lối sống, ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân; tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh.
b/ Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao
- Thực hiện quy chế chuyên môn: kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giáo viên và hồ sơ khác của nhà trường có liên quan để đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên. 
- Kiểm tra giờ lên lớp: Dự giờ 2 hoạt động, dự giờ cán bộ kiểm tra lập phiếu dự giờ, nhận xét ưu khuyết điểm về trình độ; nắm yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy (phiếu này lưu trong hồ sơ kiểm tra).
- Kết quả giảng dạy và giáo dục học sinh: Kết quả đánh giá khảo sát chất lượng; so sánh thu thập thông tin về chất lượng tổ chức HĐ để đánh giá kết quả giảng dạy của giáo viên.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao: thực hiện công tác chủ nhiệm, công tác kiêm nhiệm, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua.
- Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên cần chú trọng nâng cao chất lượng kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng tiêu cực, phát hiện và nhân điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng yếu kém, phát hiện và nhân điển hình tiên tiến; Kiểm tra việc vận dụng các tiêu chuẩn quy định để đánh giá giáo viên đúng thực chất; Không chạy theo thành tích, tránh khuynh hướng nương nhẹ khuyết điểm, không chỉ ra được những tồn tại, thiếu sót (nếu có) cần khắc phục.
2.4. Kiểm tra chuyên đề nhà trường
a) Kiểm tra đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá (Đối tượng kiểm tra chủ yếu: Quá trình dạy học, kết quả của tổ, nhóm chuyên môn, giáo viên; hồ sơ và hoạt động thực tế của đội ngũ giáo viên, kết quả học tập của học sinh, bài kiểm tra của học sinh, hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học …).
b) Kiểm tra việc thực hiện chủ trương “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục”. (Đối tượng kiểm tra chủ yếu: Hồ sơ lưu của Ban giám hiệu nhà trường, hồ sơ và kết quả hoạt động thực chất của đội ngũ giáo viên, nhân viên).
c) Kiểm tra việc thực hiện thu chi tài chính; việc huy động, sử dụng các nguồn kinh phí do dân và các tổ chức đóng góp. (Đối tượng kiểm tra chủ yếu: Hồ sơ lưu của Ban giám hiệu nhà trường; hồ sơ và hoạt động của kế toán, thủ quỹ…).
d) Kiểm tra việc thực hiện các quy định về dạy thêm học thêm. (Đối tượng kiểm tra Ban giám hiệu nhà trường; các hồ sơ; bản cam kết, đơn phụ huynh)
e) Kiểm tra thực hiện các cuộc vận động, các phong trào của ngành (Đối tượng kiểm tra chủ yếu: Quá trình triển khai, kết quả của nhà trường; hồ sơ và hoạt động thực tế của đội ngũ…).
f) Kiểm tra việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. (Đối tượng kiểm tra chủ yếu: Quá trình triển khai của Ban giám hiệu nhà trường, hồ sơ và hoạt động thực tế của đội ngũ CB, GV, CNV).
g) Chuyên đề khác:
2.5. Kiểm tra hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh
Hiệu trưởng tổ chức cho Ban KTNB thông qua việc kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, các lần kiểm tra các nội dung, kiểm tra giáo viên để kiểm tra học sinh nhằm có cơ sở xem xét đánh giá mức độ chuyển biến về chất lượng giảng dạy, giáo dục của giáo viên, của tổ khối hoặc nhà trường một cách chính xác, khách quan.
3/ Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
-  Giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, viên chức; đồng thời kiên quyết xử lý những người lợi dụng dân chủ để khiếu nại, tố cáo trái quy định của pháp luật.
VI. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
Kiểm tra toàn diện giáo viên:
Mỗi tháng kiểm tra toàn diện từ 2-3 giáo viên, chuyên đề 2 giáo viên theo kế hoạch tháng. Lực lượng kiểm tra: Các thành viên của Ban kiểm tra nhà trường thực hiện theo phân công nhiệm vụ cụ thể của trưởng ban. Đối tượng được thanh tra được báo trước vào ngày họp hội đồng nếu kiểm tra toàn diện, không báo trước nếu kiểm tra chuyên đề và kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy chế chuyên môn, công tác nuôi ăn bán trú…
Kiểm tra công tác quản lý trong nhà trường:
Thực hiện 2 đợt kiểm tra về công tác quản lý trong một năm học. Nội dung chủ yếu là kiểm tra việc thực hiện chế độ, hồ sơ, sổ sách; việc thực hiện chế độ sinh hoạt, hội họp; việc xây dựng và thực hiện kế hoạch; việc lưu trữ và bảo quản hồ sơ...Các đợt kiểm tra này tiến hành lồng ghép với việc đánh giá chất CBGV theo quy định.
Đối t­ượng được kiểm tra là các tổ chuyên môn, tài chính, bán trú... và các mặt
công tác: Phổ cập, hoạt động ngoài trời và y tế vệ sinh trường học.
Công tác kiểm tra của BGH nhà trường:
- Kiểm tra chế độ dạy và học: kiểm tra thường xuyên hàng tháng. 
- Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch: Hàng tháng.
- Kiểm tra hoạt động bán trú: Hàng ngày.
- Kiểm tra lưu trữ hồ sơ: Hàng tháng.
- Phấn đấu trong mỗi học kỳ có tất cả các mặt công tác, tất cả giáo viên, NV đều được BGH kiểm tra, nhận xét.
* Chế độ báo cáo:
 Trong năm học mỗi tổ công tác có 3 báo cáo:
+ Sau mỗi nội dung kiểm tra phải có báo cáo gửi trưởng ban ký duyệt (trong mỗi năm học có thể có nhiều báo cáo cho một lĩnh vực)
+ Hai báo cáo định kỳ: Học kỳ 1: Hoàn thành và nộp cho trưởng ban vào ngày 31/12/2016. Học kỳ 2: Hoàn thành và nộp cho trưởng ban vào ngày 15/5/2017.
* Công tác lưu trữ hồ sơ thanh tra, kiểm tra: Tất cả hồ sơ thanh tra, kiểm tra, các văn bản, giấy tờ có liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra phải được lưu trữ tại bộ phận văn thư lưu trữ nhà trường.
* Trưởng ban TTNBHT có trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động thanh tra nội bộ trường học trong Hội nghị CBGV cuối mỗi năm học.
Trên đây là kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ trường học trường MN Thụy Liên năm học 2016 -2017 đề nghị các đồng chí CBGV NV trong nhà trường  nghiêm túc thực hiện./.
                                                                
                                                                                HIỆU TRƯỞNG
                                                                       
Nơi nhận                                         
- Phòng GD
- CBGVNV (thực hiện);
- Lưu: VP.                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LỊCH HOẠT ĐỘNG
NĂM HỌC 2016 – 2017
THÁNG
CÔNG VIỆC
9/2016
- Kiểm tra nề nếp đầu năm
- Duyệt kế hoạch của các tổ chuyên môn
- Kiểm tra dứt điểm các điều kiện về đảm bảo an toàn cho trẻ.
 
10/2016
- Thanh tra toàn diện đ/c Xen nhóm 25A,
- Thanh tra toàn diện đ/c Dung nhóm 19A,
- Thanh tra toàn diện đ/c Ngân nhóm 25C1.
 
11/2016
-Thanh tra toàn diện đ/c Nguyễn Doanh 3A,
- Thanh tra toàn diện đ/c Nhung 5A,
- Thanh tra toàn diện đ/c Vân bếp CĐ.
 
12/2016
-Thanh tra toàn diện đ/c Hoài 5C1,
- Thanh tra toàn diện đ/c Thấm 25A,
- Thanh tra toàn diện đ/c Hằng bếp TT.
- Tự đánh giá chất lượng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo kỳ I.
 
01/2017
- Kiểm tra tủ sách thư viện các nhóm lớp.
- Thanh tra toàn diện đ/c Xuân 4C2,
- Thanh tra toàn diện đ/c Cúc 25C2,
- Thanh tra toàn diện đ/c Hiền 4A.
Ban thanh tra nhà trường kiểm tra mọi hoạt động kiểm tra học kỳ I.
 
 
 
02/2017
- Thanh tra toàn diện đ/c Thi 4B,
- Thanh tra toàn diện đ/c Dinh 25B,
- Thanh tra toàn diện đ/c Thương bếp TT.
 
3/2017
- Thanh tra toàn diện đ/c Luyên 5C,
- Thanh tra toàn diện đ/c Mai 4C2,
- Thanh tra toàn diện đ/c Hưng 75 4B.
 
4/2017
 
 
 
 
 
4/2017
- Kiểm tra hoạt động tủ sách thư viện trường mầm non
- Tự đánh giá chất lượng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo kỳ II.
- Trường tự kiểm tra và đánh giá kết quả thi đua năm học 2016 - 2017.
- Đánh giá chuẩn HT, PHT và chuẩn nghề nghiệp GV.
- Thanh tra toàn diện đ/c Ngà 5B,
- Thanh tra toàn diện đ/c Diến 4C1,
- Thanh tra toàn diện đ/c Lan 3B.
 
5/2017
- Kiểm tra chéo phổ cập cho trẻ em năm tuổi. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận
- Kiểm tra thi đua các nhóm lớp.
- Thanh tra toàn diện đ/c Hưng (71) 5A,
- Thanh tra toàn diện đ/c Xuyến 3C,
- Thanh tra toàn diện đ/c Bình bếp TT.
 
6,7/2017
 
- Hoàn thành bình xét các DH thi đua năm học 2016 - 2017.
- Kiểm tra công tác bảo vệ và phòng chống lụt bão.
Ban thanh tra nhà trường kiểm tra mọi hoạt động kiểm tra cuối năm học.
 
 
                                                        
                                                    Thụy Liên, ngày 20 tháng 9 năm 2016
                                                                     HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                                                                             

  


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan