Thống kê
Hôm nay : 10
Tháng 08 : 47
Năm 2020 : 5.580
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch chuyên đề phòng chống bạo hành trẻ em

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY TRƯỜNG MN THỤY LIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /KH-MNTL Thụy Liên, ngày 20 tháng 4 năm 2020 KẾ HOẠCH Thực hiện chuyên đề “Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ em” trong nhà trường năm 2020 Thực hiện kế hoạch số 281/SGDDT-GDMN ngày 26/3/2020 của Sở GD&ĐT Thái Bình về thực hiện Chuyên đề “Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non”; Căn cứ công văn số 313/SGDDT-GDMN ngày 6/4/2020 của Sở GD&ĐT Thái Bình về việc đảm bảo an toàn và phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non; Căn cứ hướng dẫn của Phòng GD&ĐT xây dựng Kế hoạch thực hiện chuyên đề “Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục Mầm non”. Trường mầm non Thụy Liên xây dựng Kế hoạch thực hiện chuyên đề “Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ em trong nhà trường” năm 2020 như sau: I. Mục đích yêu cầu: . Mục đích: - Nâng cao trách nhiệm của Ban giám hiệu trong việc ch đạo điều h nh phối h p hoạt đ ng tuyên truyền giáo dục pháp u t nh m xây dựng môi trường giáo dục nh mạnh g p phần gi gìn an ninh tr t tự trường h c - Đảm bảo tuyệt đối an to n về thể chất v tinh thần cho trẻ trong nh trường - 100% CB GV NV trong trường đư c hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống bạo h nh; biện pháp hỗ tr trẻ c nguy cơ bị bạo h nh; biện pháp can thiệp khi xảy ra bạo h nh theo quy định.

- Phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học

2. Yêu cầu: - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nh m nâng cao hiểu biết v thức trách nhiệm của cán b giáoviên phụ huynh h c sinh đảm bảo các biện pháp phòng chống bạo h nh; biện pháp hỗ tr trẻ c nguy cơ bị bạo hành. - Phát huy sức mạnh của t p thể huy đ ng to n thể ực ư ng trong nh trường t ch cực tham gia phong tr o đấu tranh gi gìn đảm bảo an ninh tr t tự trường h c v các biện pháp phòng chống bạo h nh; biện pháp hỗ tr trẻ c nguy cơ bị bạo h nh Đảm bảo sự phối h p ch t ch gi a nh trường với Phòng Giáo dục ch nh quyền địa phương các ban ng nh đo n thể v gia đình h c sinh nh m đảm bảo an to n phòng ngừa hỗ tr can thiệp kịp thời trong công tác phòng chống bạo h nh trẻ - Chủ đ ng phòng ngừa không để c nh ng h nh đ ng bạo h nh trẻ em trong nh trường II.Nội dung. 1 Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục phòng chống bạo h nh trẻ cho cán b giáo viên v phụ huynh h c sinh tại đơn vị; phối h p gi a nh trường gia đình cơ quan công an v các tổ chức đo n thể tăng cường các giải pháp phòng ngừa ngăn ch n bạo h nh trẻ xảy ra trong v ngo i nh trường 2 Tiếp tục quán triệt thực hiện Quyết định số số 5886/QĐ-BGDĐT ng y 28/12/2017 của B GD&ĐT về việc ban h nh chương trình h nh đ ng phòng chống bạo ực h c đường trong các CSGD giai đoạn 2017-2021; Thực hiện công văn số 1065/ BGDĐT - GDMN ngày 26/3/2020. Kế hoạch số 281/KH-SGDĐT ngày 26/03/2020 của Sở GD&ĐT về kế hoạch thực hiện môi trường giáo dục an to n nh mạnh thân thiện phòng chống bạo ực h c đường ng nh GD&ĐT; v các Công văn ch đạo của phòng GD&ĐT Thái Thụy về thực hiện chuyên đề “Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ em trong các cơ sở GDMN” 3 Nh trường hướng dẫn triển khai Kế hoạch công tác phòng,chống bạo h nh trẻ đến 100% Cán b giáo viên nhân viên; tổ chức k cam kết gi a Nh trường với CB GV NV v giáo viên chủ nhiệm các ớp với cha mẹ h c sinh về việc “Nói không với hành vi bạo hành trẻ em” kèm theo các quy định xử cụ thể 4 Trường ch đạo tăng cường giáo dục đạo đức ối sống cho 100% CBGVNV; thực h nh c hiệu quả B quy tắc ứng xử văn h a trong trường h c; duy trì hoạt đ ng tư vấn tâm cho Phụ huynh v h c sinh p hồ sơ theo dõi nh ng h c sinh c ho n cảnh đ c biệt kh khăn h c sinh cá biệt h c sinh c vấn đề cần giúp đỡ tâm 5 Phối h p với Công an xã H i cha mẹ h c sinh tổ chức tuyên truyền đến 100% cán b giáo viên h c sinh về các n i dung iên quan đến bạo h nh trẻ em; ồng gh p trong các n i dung tuyên truyền phổ biến pháp u t để nâng cao nh n thức của CB GV NV cha mẹ trẻ v c ng đồng về mối nguy hiểm về bạo h nh trẻ em Phát huy vai trò của tổ chức Đo n thanh niên v các tổ chức Công đo n L p hồ sơ kiểm tra theo dõi giám sát phát hiện kịp thời khi c hiện tư ng CB GV NV trong trường vi phạm để c biện pháp giải quyết chấn ch nh xử nghiêm các trường h p vi phạm . III. Phối hợp thực hiện 1. Công tác quản lý - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nh m nâng cao hiểu biết v thức trách nhiệm của từng cán b giáo viên v nhân viên trong nhà trường - Xây dựng Kế hoạch thực hiện chuyên đề “Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ em trong nhà trường” cụ thể c t nh khả thi, triển khai c hiệu quả đến 100% CB,GV,NV - Xây dựng kế hoạch bổ sung kinh ph mua sắm xây dựng tủ sách phụ huynh, các văn bản cần thiết cho việc tìm hiểu pháp u t của CB GV NV v phụ huynh h c sinh - Đề ra các biện pháp ngăn ngừa với các trường h p vi phạm bạo h nh trẻ em - Nh trường phối h p với công đo n Đo n thanh niên ch đạo giáo viên nhân viên trong trường đưa n i dung đảm bảo an ninh tr t tự trường h c v phòng chống ma túy bạo h nh trẻ em trong các buổi h p phụ huynh qua giờ đ n trả trể. - Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp u t cho CB GV NV to n trường trong các buổi h p h i đồng h p chuyên môn v tổ chức thực hiện k cam kết gi a Nh trường với CB GV NV v giáo viên các ớp với cha mẹ h c sinh 2. Đối với cán bộ giáo viên, nhân viên: Giáo dục thức tự giác tự h c trau dồi kiến thức pháp u t để v n dụng v o giảng dạy ồng gh p trong các giờ ên ớp - Tham gia t p huấn bồi dưỡng kiến thức pháp u t để phục vụ cho công tác chăm s c nuôi dưỡng v giáo dục cho h c sinh trong trường đạt hiệu quả - Tuyên truyền giáo dục trong đ i ngũ CB GV NV về tầm quan tr ng của việc hiểu biết pháp u t trong cu c sống hiện nay chông biểu hiện h nh vi bạo h nh trẻ. - Thực hiện k cam kết gi a Nh trường với CB GV NV v giáo viên các ớp với cha mẹ h c sinh về việc “Nói không với hành vi bạo hành trẻ em”. - Tuyên truyền giáo dục kỹ năng sống xây dựng nếp sống văn minh ứng xử văn hoá trong nh trường Tổ chức các hoạt đ ng văn hoá văn nghệ thể thao nh mạnh các trò chơi dân gian bổ ch cho h c sinh tham gia. 3. Đối với phụ huynh học sinh: Thường xuyên nhắc nhở bảo vệ con em mình khi c biểu hiện tiêu cực trong bạo h nh trẻ em L m tốt công tác giáo dục con em mình thực hiện tốt n i quy quy chế nh trường nghiêm túc thực hiện các chủ trương đường ối của Đảng v pháp u t nh nước u t giao thông đường b … - Mỗi PH m t tấm gương tốt về đạo đức ối sống trong gia đình. 4. Các đoàn thể phối hợp“Nói không với hành vi bạo hành trẻ em”. * Tổ chức Công đoàn: Nhắc nhở tất cả các đo n viên công đo n của đơn vị quan tâm tìm hiểu đến từng ho n cảnh h c sinh cá biệt biết cảm thông không quát nạt bạo h nh v đánh h c sinh không để cho h c sinh đánh nhau Tham mưu tổ chức các hình thức thi đua khen thưởng để tuyên dương khen thưởng kịp thời các nh m ớp cá nhân trẻ trong các h i thi của nh trường * Tổ chức Đoàn thanh niên: Giám sát các hoạt đ ng của công tác phòng chống bạo h nh trẻ em trong nh trường * Nhân viên Y tế: Tăng cường công tác tuyên truyền chăm s c sức khỏe kiểm tra đôn đốc GVNV trong các hoạt đ ng vệ sinh môi trường trong v ngo i ớp h c…. - Ho n th nh kịp thời đúng quy định công tác khám sức khỏe cho trẻ trong năm h c Trên đây Kế hoạch thực hiện chuyên đề “Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ em trong nhà trường” năm 2020 của trường Mầm non Thụy Liên Yêu cầu to n thể CB GV NV trong trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch Nh trường rất mong nh n đư c sự đ ng g p kiến của các cấp ãnh đạo để nh trường thực hiện tốt hơn  

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook